Logo – Bydgoska Szkoła Wyższa
Współpracujemy z:
Pracuj.pl dlastudenta.pl Praca dla studentów SII Work Service praca.owi.pl Indeed CAREERJET

Kompetencje i umiejętności XXI wieku – studentów i kadry dydaktycznej Bydgoskiej Szkoły Wyższej

Trwa rekrutacja na specjalistyczne szkolenia w ramach projektu „Kompetencje i umiejętności XXI wieku – studentów i kadry dydaktycznej Bydgoskiej Szkoły Wyższej”. Zapraszamy zainteresowanych studentów do zgłaszania chęci udziału w wybranych modułach. Zapisy proszę kierować na adres rekrut.kompetencje@bsw.edu.pl. Ze szkoleń i staży może skorzystać w sumie 574 studentów, realizacja projektu przewidziana jest do czerwca 2022 roku.

Formularz rekrutacyjny | Oświadczenie uczestnika projektu (RODO) Formularz oraz oświadczenie należy wydrukować, wypełnić, podpisać, zeskanować i odesłać na adres rekrut.kompetencje@bsw.edu.pl

Prowadzony przez uczelnię projekt skierowany jest do studentów czterech ostatnich semestrów nauki na kierunkach: Bezpieczeństwo Narodowe, Administracja, Kosmetologia, Dietetyka, Zdrowie Publiczne, Marketing Cyfrowy, Logistyka, Budownictwo, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Mogą oni skorzystać ze stażu zawodowego oraz następujących szkoleń:

1. Projektowanie 3D (tylko dla ZIP i LOG) – zakres: nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie projektowanie obiektów 3D, modelowania trójwymiarowej przestrzeni, sporządzania dokumentacji technicznej (rzuty, widoki, przekroje). Po zdanym egzaminie zewnętrznym uczestnicy otrzymuję certyfikat CSWA znajomości programu SOLID WORKS (Najbliższy planowany termin: 27-28 lutego 13 marca – grupa zamknięta) 30 godz. – 10 osób w grupie.

2. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 – zakres: zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie zarządzania jakością. interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015 omówienie metodyki i procedury audytu wewnętrznego. (Najbliższy planowany termin: kwiecień – maj 2021) 21 godz. – 10 osób w grupie.

3. Akademia menedżera – zakres: dostarczenie wiedzy teoretycznej i praktycznej umożliwiającej nabycie kompetencji menadżerskich. (Najbliższy planowany termin: kwiecień br.) 40 godz. – 10 osób w grupie.

4. Specjalistyczny język angielski – zakres: wprowadzenie szerokiego zakresu słownictwa oraz struktur gramatycznych umożliwiających komunikację w środowisku angielskojęzycznym danej branży. 100 godz. – 10 osób w grupie.

5. Budowanie pozytywnych relacji w środowisku pracy – zakres: wyposażenie studentów w aktualną wiedzę na temat komunikacji, budowania relacji zawodowych, metod pozwalających zmniejszyć liczbę nieporozumień w relacjach zawodowych i osobistych oraz zwiększyć poziom świadomości i kontroli nad własnym sposobem komunikacji. (Najbliższy planowany termin – marzec 2021) 40 godz. – 20 osób w grupie.

6. Optymalizacja pracy w zespole – zakres: nauka elastycznych regulacji w zakresie harmonogramów pracy, uzyskiwania długofalowych oszczędności w obszarze czasu pracy z jednoczesnym zachowaniem obecnej struktury i rozmiarów zatrudniania. 40 godz. – 4 osoby w grupie.

7. Praktyczne podstawy przedsiębiorczości i współczesny biznesplan – zakres: podstawy prowadzenia firmy, rozliczenia ZUS i US, współczesny biznesplan, marketing, zarządzanie i promocja firmy. (Najbliższy planowany termin: marzec 2021) 50 godz. – 10 osób w grupie.

8. Efektywne wyszukiwanie i ocena źródeł informacji i danych – zakres: zdobycie umiejętności doboru języka i źródeł informacji w zależności od opracowywanego tematu, budowanie strategii wyszukiwania informacji dla kilku tematów z wykorzystaniem map myśli; budowa własnego zaplecza informacyjnego; tworzenie elektronicznych baz danych: dziedzinowych, faktograficznych, bibliograficznych, abstraktowych, pełnotekstowych. 40 godz. – 10 osób w grupie.

9. Rozwiązywanie innowacyjnych problemów wg metodologii TRIZ – szkolenie praktyczne w formie projektowej. Zakres: podstawy metodologii TRIZ; analiza trendów rozwoju produktów; case study; motywacje, podstawy i metody wsparcia rozwoju indywidualnej kreatywności. 40 godz. – 5 osób w grupie.

10. Rozwiązywanie problemów na stanowisku pracy przy udziale przedstawiciela pracodawcy – case study problemów stanowiskowych z różnych branż. Zakres: kluczowe pytania dotyczące rozwiązywania problemów; neurobiologiczne uwarunkowania rozwiązywania problemów, aspekty oceny zagrożenia i ryzyka. 8 godz. – 10 osób w grupie.

11. Staże zawodowe (tylko: BN, ZIP, LOG, Budownictwo płatne staże u pracodawców. Staż trwa 8 tygodni, po 20 godz. w tygodniu. W tym czasie wypłacane jest stypendium stażowe w wysokości 18,5 zł/h. Z takiej formy wsparcia mogą skorzystać studenci zarówno na poziomie studiów licencjackich jak i magisterskich.

Dokładne terminy szkoleń zostaną ustalone i podane uczestnikom po skompletowaniu grup. Informacje będą udostępniane w Strefie Studenta i na stronie Akademickiego Biura Karier.


Zasypaliście nas pytaniami o kursy, oto odpowiedzi na najczęściej zadawane:

  • Udział we wszystkich szkoleniach jest bezpłatny. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
  • Kursy trwają od 8 do 50 godz. w zależności od tematu. Wyjątkiem jest 100 godz. kurs j. angielskiego.
  • W tym momencie zajęcia w ramach projektu odbywają się zdalnie, z wyjątkiem Kursu Projektowanie 3D. To szkolenie musi być realizowane z wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania oraz drukarek 3D, dlatego spotykamy się w sali 01 przy Unii Lubelskiej 4C. Jeśli zmieni się sytuacja wywołana COVID-19 i będziemy mogli wrócić do nauczania w salach, kursy też będą odbywać się w ten sposób.
  • Uczestnicy wszystkich szkoleń otrzymują certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu i nabycie kompetencji w danym zakresie. W kursie Projektowanie 3D studenci zdają dodatkowo egzamin zewnętrzny, a jego pomyślny przebieg skutkuje zdobyciem certyfikatu obsługi programu SOLIDWORKS na poziomie CSWA.
  • Jeden student może skorzystać z więcej niż jednej formy wsparcia. Jednak nie wszystkie szkolenia są dla wszystkich kwalifikujących się do projektu. W niektórych kursach mogą wziąć udział tylko studenci konkretnych kierunków – szczegółowe informacje na stronie Biuro karier
  • Szkolenia we wszystkich tematach będą realizowane w transzach do 2022 roku. Jest więc czas, aby sobie zaplanować udział w nich. To też nadzieja dla osób, które teraz jeszcze nie kwalifikują się do projektu, a bardzo by chciały.
Dla studentów
Dla pracodawców

Oferty pracy, stażów i prak­tyk prosimy przesyłać na adres podany na stronie Kontakt
Preferowany format: PDF

Inkubatory       Przedsiębiorczości

Akademickie Biuro Karier Bydgoskiej Szkoły Wyższej na podstawie certyfikatu PP.GW-9010-14/33/2009 zostało wpisane do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudniania, pod numerem 6055. Wpisu dokonano z dniem 27 listopada 2009 r.


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.